توالت توالت دیواری

توالت توپی جمع و جور نزدیک، توالت تجاری, توالت توالت دیواری، توالت تجاری, commercial toilet.