ادرار سرامیکی

پودر پرسلن، پودر حمام, commercial urinals, ادرار حمام، ادرار تجاری.