حوضچه حیاط حمام

پیشرو چین است حوضه شستشوی پایه و پایه حوضچه سرامیک بازار محصول
  • چین حوضه شستشوی دست سرامیکی خود گل تمیز با پایه برای حمام کارخانه
    چین حوضه شستشوی دست سرامیکی خود گل تمیز با پایه برای حمام کارخانه
    • Model: SP-019
    • Min: </li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12519801\",\"productName\":\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0634\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648\\u06cc \\u062f\\u0633\\u062a \\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u062e\\u0648\\u062f \\u06af\\u0644 \\u062a\\u0645\\u06cc\\u0632 \\u0628\\u0627 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645\",\"productInfo\":[[\"\\u0634\\u06a9\\u0644\",\"\\u0645\\u0633\\u062a\\u0637\\u06cc\\u0644\\u06cc \\u0634\\u06a9\\u0644\"],[\"\\u0646\\u0627\\u0645\",\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0627 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0642\\u0631\\u0627\\u0631 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc26207415-self_cleaning_glaze_ceramic_hand_wash_basin_with_pedestal_for_bathroom.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین حوضه شستشوی دست سرامیکی سرامیک SP-018 صدور گواهینامه خوب مدل سفید رنگ CE کارخانه" href="/sale-12519712-ceramic-pedestal-hand-wash-basin-sp-018-good-model-white-color-ce-certification.html"><img alt="چین حوضه شستشوی دست سرامیکی سرامیک SP-018 صدور گواهینامه خوب مدل سفید رنگ CE کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26207017-ceramic_pedestal_hand_wash_basin_sp_018_good_model_white_color_ce_certification.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین حوضه شستشوی دست سرامیکی سرامیک SP-018 صدور گواهینامه خوب مدل سفید رنگ CE کارخانه" href="/sale-12519712-ceramic-pedestal-hand-wash-basin-sp-018-good-model-white-color-ce-certification.html"><img alt="چین حوضه شستشوی دست سرامیکی سرامیک SP-018 صدور گواهینامه خوب مدل سفید رنگ CE کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26207018-ceramic_pedestal_hand_wash_basin_sp_018_good_model_white_color_ce_certification.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین حوضه شستشوی دست سرامیکی سرامیک SP-018 صدور گواهینامه خوب مدل سفید رنگ CE کارخانه" href="/sale-12519712-ceramic-pedestal-hand-wash-basin-sp-018-good-model-white-color-ce-certification.html">حوضه شستشوی دست سرامیکی سرامیک SP-018 صدور گواهینامه خوب مدل سفید رنگ CE</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-018</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12519712\",\"productName\":\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0634\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648\\u06cc \\u062f\\u0633\\u062a \\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9 SP-018 \\u0635\\u062f\\u0648\\u0631 \\u06af\\u0648\\u0627\\u0647\\u06cc\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647 \\u062e\\u0648\\u0628 \\u0645\\u062f\\u0644 \\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f \\u0631\\u0646\\u06af CE\",\"productInfo\":[[\"\\u0634\\u06a9\\u0644\",\"\\u0645\\u0633\\u062a\\u0637\\u06cc\\u0644\\u06cc \\u0634\\u06a9\\u0644\"],[\"\\u0646\\u0627\\u0645\",\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0627 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0642\\u0631\\u0627\\u0631 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc26207017-ceramic_pedestal_hand_wash_basin_sp_018_good_model_white_color_ce_certification.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین حوضه شستشوی دست توالت رنگ سفید با شکل مستطیل تمیز کردن پایه کارخانه" href="/sale-12519666-white-color-toilet-hand-wash-basin-with-pedestal-cleaning-rectangular-shape.html"><img alt="چین حوضه شستشوی دست توالت رنگ سفید با شکل مستطیل تمیز کردن پایه کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26206873-white_color_toilet_hand_wash_basin_with_pedestal_cleaning_rectangular_shape.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین حوضه شستشوی دست توالت رنگ سفید با شکل مستطیل تمیز کردن پایه کارخانه" href="/sale-12519666-white-color-toilet-hand-wash-basin-with-pedestal-cleaning-rectangular-shape.html"><img alt="چین حوضه شستشوی دست توالت رنگ سفید با شکل مستطیل تمیز کردن پایه کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26206872-white_color_toilet_hand_wash_basin_with_pedestal_cleaning_rectangular_shape.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین حوضه شستشوی دست توالت رنگ سفید با شکل مستطیل تمیز کردن پایه کارخانه" href="/sale-12519666-white-color-toilet-hand-wash-basin-with-pedestal-cleaning-rectangular-shape.html">حوضه شستشوی دست توالت رنگ سفید با شکل مستطیل تمیز کردن پایه</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-015</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12519666\",\"productName\":\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0634\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648\\u06cc \\u062f\\u0633\\u062a \\u062a\\u0648\\u0627\\u0644\\u062a \\u0631\\u0646\\u06af \\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f \\u0628\\u0627 \\u0634\\u06a9\\u0644 \\u0645\\u0633\\u062a\\u0637\\u06cc\\u0644 \\u062a\\u0645\\u06cc\\u0632 \\u06a9\\u0631\\u062f\\u0646 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647\",\"productInfo\":[[\"\\u0634\\u06a9\\u0644\",\"\\u0645\\u0633\\u062a\\u0637\\u06cc\\u0644\\u06cc \\u0634\\u06a9\\u0644\"],[\"\\u0646\\u0627\\u0645\",\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0627 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0642\\u0631\\u0627\\u0631 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc26206873-white_color_toilet_hand_wash_basin_with_pedestal_cleaning_rectangular_shape.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین حوضچه سرامیک حمام سفید مستطیلی با پایان رنگ سفید پایه کارخانه" href="/sale-12519580-rectangular-white-bathroom-ceramic-basin-with-pedestal-white-color-finish.html"><img alt="چین حوضچه سرامیک حمام سفید مستطیلی با پایان رنگ سفید پایه کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26206588-rectangular_white_bathroom_ceramic_basin_with_pedestal_white_color_finish.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین حوضچه سرامیک حمام سفید مستطیلی با پایان رنگ سفید پایه کارخانه" href="/sale-12519580-rectangular-white-bathroom-ceramic-basin-with-pedestal-white-color-finish.html"><img alt="چین حوضچه سرامیک حمام سفید مستطیلی با پایان رنگ سفید پایه کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26206589-rectangular_white_bathroom_ceramic_basin_with_pedestal_white_color_finish.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین حوضچه سرامیک حمام سفید مستطیلی با پایان رنگ سفید پایه کارخانه" href="/sale-12519580-rectangular-white-bathroom-ceramic-basin-with-pedestal-white-color-finish.html">حوضچه سرامیک حمام سفید مستطیلی با پایان رنگ سفید پایه</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-014</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12519580\",\"productName\":\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0686\\u0647 \\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9 \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f \\u0645\\u0633\\u062a\\u0637\\u06cc\\u0644\\u06cc \\u0628\\u0627 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0627\\u0646 \\u0631\\u0646\\u06af \\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647\",\"productInfo\":[[\"\\u0634\\u06a9\\u0644\",\"\\u0645\\u0633\\u062a\\u0637\\u06cc\\u0644\\u06cc \\u0634\\u06a9\\u0644\"],[\"\\u0646\\u0627\\u0645\",\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0627 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0642\\u0631\\u0627\\u0631 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc26206588-rectangular_white_bathroom_ceramic_basin_with_pedestal_white_color_finish.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین حوضه شستشوی توالت و سرامیک با دوام با پایه پایه 465 * 480 * 805 میلی متر کارخانه" href="/sale-12519482-durable-ceramic-toilet-wash-basin-with-pedestal-size-465-480-805mm.html"><img alt="چین حوضه شستشوی توالت و سرامیک با دوام با پایه پایه 465 * 480 * 805 میلی متر کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26205851-durable_ceramic_toilet_wash_basin_with_pedestal_size_465_480_805mm.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین حوضه شستشوی توالت و سرامیک با دوام با پایه پایه 465 * 480 * 805 میلی متر کارخانه" href="/sale-12519482-durable-ceramic-toilet-wash-basin-with-pedestal-size-465-480-805mm.html"><img alt="چین حوضه شستشوی توالت و سرامیک با دوام با پایه پایه 465 * 480 * 805 میلی متر کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26205852-durable_ceramic_toilet_wash_basin_with_pedestal_size_465_480_805mm.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین حوضه شستشوی توالت و سرامیک با دوام با پایه پایه 465 * 480 * 805 میلی متر کارخانه" href="/sale-12519482-durable-ceramic-toilet-wash-basin-with-pedestal-size-465-480-805mm.html">حوضه شستشوی توالت و سرامیک با دوام با پایه پایه 465 * 480 * 805 میلی متر</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-011</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12519482\",\"productName\":\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0634\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648\\u06cc \\u062a\\u0648\\u0627\\u0644\\u062a \\u0648 \\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9 \\u0628\\u0627 \\u062f\\u0648\\u0627\\u0645 \\u0628\\u0627 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 465 * 480 * 805 \\u0645\\u06cc\\u0644\\u06cc \\u0645\\u062a\\u0631\",\"productInfo\":[[\"\\u0634\\u06a9\\u0644\",\"\\u0645\\u0633\\u062a\\u0637\\u06cc\\u0644\\u06cc \\u0634\\u06a9\\u0644\"],[\"\\u0646\\u0627\\u0645\",\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0627 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0642\\u0631\\u0627\\u0631 \\u062f\\u0647\\u06cc\\u062f\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc26205851-durable_ceramic_toilet_wash_basin_with_pedestal_size_465_480_805mm.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین ظاهر زیبا ایستاده به تنهایی حوضه شستشو / تمیز کردن سینک پایه پایه سفید کارخانه" href="/sale-12419923-beautiful-appearance-stand-alone-wash-basin-white-pedestal-sink-self-cleaning.html"><img alt="چین ظاهر زیبا ایستاده به تنهایی حوضه شستشو / تمیز کردن سینک پایه پایه سفید کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc25705215-beautiful_appearance_stand_alone_wash_basin_white_pedestal_sink_self_cleaning.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین ظاهر زیبا ایستاده به تنهایی حوضه شستشو / تمیز کردن سینک پایه پایه سفید کارخانه" href="/sale-12419923-beautiful-appearance-stand-alone-wash-basin-white-pedestal-sink-self-cleaning.html"><img alt="چین ظاهر زیبا ایستاده به تنهایی حوضه شستشو / تمیز کردن سینک پایه پایه سفید کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc25705213-beautiful_appearance_stand_alone_wash_basin_white_pedestal_sink_self_cleaning.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین ظاهر زیبا ایستاده به تنهایی حوضه شستشو / تمیز کردن سینک پایه پایه سفید کارخانه" href="/sale-12419923-beautiful-appearance-stand-alone-wash-basin-white-pedestal-sink-self-cleaning.html">ظاهر زیبا ایستاده به تنهایی حوضه شستشو / تمیز کردن سینک پایه پایه سفید</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-003</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12419923\",\"productName\":\"\\u0638\\u0627\\u0647\\u0631 \\u0632\\u06cc\\u0628\\u0627 \\u0627\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u062a\\u0646\\u0647\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0634\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648 \\/ \\u062a\\u0645\\u06cc\\u0632 \\u06a9\\u0631\\u062f\\u0646 \\u0633\\u06cc\\u0646\\u06a9 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f\",\"productInfo\":[[\"\\u0646\\u0627\\u0645 \\u0645\\u062d\\u0635\\u0648\\u0644\",\"\\u0627\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0627\\u062f\\u0647 \\u062a\\u0646\\u0647\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0634\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648\"],[\"\\u062a\\u0627\\u0628\\u0639\",\"\\u062e\\u0648\\u062f \\u062a\\u0645\\u06cc\\u0632\\u06a9\\u0627\\u0631\\u06cc\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc25705215-beautiful_appearance_stand_alone_wash_basin_white_pedestal_sink_self_cleaning.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین حوضه شستشوی پایه سفید تولتی با سبک اروپایی به دیوار با پشت ثابت کارخانه" href="/sale-12419951-european-style-white-toliet-pedestal-wash-basin-fixing-to-wall-with-back.html"><img alt="چین حوضه شستشوی پایه سفید تولتی با سبک اروپایی به دیوار با پشت ثابت کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc25705354-european_style_white_toliet_pedestal_wash_basin_fixing_to_wall_with_back.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین حوضه شستشوی پایه سفید تولتی با سبک اروپایی به دیوار با پشت ثابت کارخانه" href="/sale-12419951-european-style-white-toliet-pedestal-wash-basin-fixing-to-wall-with-back.html"><img alt="چین حوضه شستشوی پایه سفید تولتی با سبک اروپایی به دیوار با پشت ثابت کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc25705353-european_style_white_toliet_pedestal_wash_basin_fixing_to_wall_with_back.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین حوضه شستشوی پایه سفید تولتی با سبک اروپایی به دیوار با پشت ثابت کارخانه" href="/sale-12419951-european-style-white-toliet-pedestal-wash-basin-fixing-to-wall-with-back.html">حوضه شستشوی پایه سفید تولتی با سبک اروپایی به دیوار با پشت ثابت</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-003B</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12419951\",\"productName\":\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0634\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648\\u06cc \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f \\u062a\\u0648\\u0644\\u062a\\u06cc \\u0628\\u0627 \\u0633\\u0628\\u06a9 \\u0627\\u0631\\u0648\\u067e\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0628\\u0647 \\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u0631 \\u0628\\u0627 \\u067e\\u0634\\u062a \\u062b\\u0627\\u0628\\u062a\",\"productInfo\":[[\"\\u0633\\u0628\\u06a9\",\"\\u0633\\u0628\\u06a9 \\u0627\\u0631\\u0648\\u067e\\u0627\\u06cc\\u06cc\"],[\"\\u0646\\u0627\\u0645\",\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0634\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648\\u06cc \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062a \\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f\"]],\"subject\":\"File not found.\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc25705354-european_style_white_toliet_pedestal_wash_basin_fixing_to_wall_with_back.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین مدل جدید شیک حوضه حمام SP-004 با حوضه سرامیک طراحی پایه کارخانه" href="/sale-12419972-fashionable-sp-004-modern-pedestal-sink-vanity-pedestal-basin-ceramic-material.html"><img alt="چین مدل جدید شیک حوضه حمام SP-004 با حوضه سرامیک طراحی پایه کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc25705475-fashionable_sp_004_modern_pedestal_sink_vanity_pedestal_basin_ceramic_material.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین مدل جدید شیک حوضه حمام SP-004 با حوضه سرامیک طراحی پایه کارخانه" href="/sale-12419972-fashionable-sp-004-modern-pedestal-sink-vanity-pedestal-basin-ceramic-material.html"><img alt="چین مدل جدید شیک حوضه حمام SP-004 با حوضه سرامیک طراحی پایه کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc25705474-fashionable_sp_004_modern_pedestal_sink_vanity_pedestal_basin_ceramic_material.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین مدل جدید شیک حوضه حمام SP-004 با حوضه سرامیک طراحی پایه کارخانه" href="/sale-12419972-fashionable-sp-004-modern-pedestal-sink-vanity-pedestal-basin-ceramic-material.html">مدل جدید شیک حوضه حمام SP-004 با حوضه سرامیک طراحی پایه</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-004</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12419972\",\"productName\":\"\\u0645\\u062f\\u0644 \\u062c\\u062f\\u06cc\\u062f \\u0634\\u06cc\\u06a9 \\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 SP-004 \\u0628\\u0627 \\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9 \\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647\",\"productInfo\":[[\"\\u0646\\u0627\\u0645 \\u0645\\u062d\\u0635\\u0648\\u0644\",\"\\u0633\\u06cc\\u0646\\u06a9 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0645\\u062f\\u0631\\u0646 \\/ \\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 Vanity\"],[\"\\u0645\\u0648\\u0627\\u062f\",\"\\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc25705475-fashionable_sp_004_modern_pedestal_sink_vanity_pedestal_basin_ceramic_material.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین حمام رنگی سفید حمام حوضه پایه واقع در شکل سخت افزاری نصب شده با سرریز کارخانه" href="/sale-12507666-white-color-bathroom-pedestal-basins-square-shape-mounting-hardware-included-with-overflow.html"><img alt="چین حمام رنگی سفید حمام حوضه پایه واقع در شکل سخت افزاری نصب شده با سرریز کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26157460-white_color_bathroom_pedestal_basins_square_shape_mounting_hardware_included_with_overflow.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین حمام رنگی سفید حمام حوضه پایه واقع در شکل سخت افزاری نصب شده با سرریز کارخانه" href="/sale-12507666-white-color-bathroom-pedestal-basins-square-shape-mounting-hardware-included-with-overflow.html"><img alt="چین حمام رنگی سفید حمام حوضه پایه واقع در شکل سخت افزاری نصب شده با سرریز کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26157461-white_color_bathroom_pedestal_basins_square_shape_mounting_hardware_included_with_overflow.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین حمام رنگی سفید حمام حوضه پایه واقع در شکل سخت افزاری نصب شده با سرریز کارخانه" href="/sale-12507666-white-color-bathroom-pedestal-basins-square-shape-mounting-hardware-included-with-overflow.html">حمام رنگی سفید حمام حوضه پایه واقع در شکل سخت افزاری نصب شده با سرریز</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-004B</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12507666\",\"productName\":\"\\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u0631\\u0646\\u06af\\u06cc \\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0648\\u0627\\u0642\\u0639 \\u062f\\u0631 \\u0634\\u06a9\\u0644 \\u0633\\u062e\\u062a \\u0627\\u0641\\u0632\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0646\\u0635\\u0628 \\u0634\\u062f\\u0647 \\u0628\\u0627 \\u0633\\u0631\\u0631\\u06cc\\u0632\",\"productInfo\":[[\"\\u0634\\u06a9\\u0644\",\"\\u0634\\u06a9\\u0644 \\u0645\\u0631\\u0628\\u0639\"],[\"\\u0646\\u0627\\u0645\",\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0645\\u062e\\u0635\\u0648\\u0635 \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u0628\\u0627 \\u0631\\u0646\\u06af \\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc26157460-white_color_bathroom_pedestal_basins_square_shape_mounting_hardware_included_with_overflow.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین حوضه حوضه حمام معاصر حمام سرامیک حوضچه با سایز 585 * 455 * 850 میلی متر کارخانه" href="/sale-12507709-contemporary-bathroom-pedestal-basins-ceramic-sink-basin-with-size-585-455-850mm.html"><img alt="چین حوضه حوضه حمام معاصر حمام سرامیک حوضچه با سایز 585 * 455 * 850 میلی متر کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26157675-contemporary_bathroom_pedestal_basins_ceramic_sink_basin_with_size_585_455_850mm.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین حوضه حوضه حمام معاصر حمام سرامیک حوضچه با سایز 585 * 455 * 850 میلی متر کارخانه" href="/sale-12507709-contemporary-bathroom-pedestal-basins-ceramic-sink-basin-with-size-585-455-850mm.html"><img alt="چین حوضه حوضه حمام معاصر حمام سرامیک حوضچه با سایز 585 * 455 * 850 میلی متر کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26157674-contemporary_bathroom_pedestal_basins_ceramic_sink_basin_with_size_585_455_850mm.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین حوضه حوضه حمام معاصر حمام سرامیک حوضچه با سایز 585 * 455 * 850 میلی متر کارخانه" href="/sale-12507709-contemporary-bathroom-pedestal-basins-ceramic-sink-basin-with-size-585-455-850mm.html">حوضه حوضه حمام معاصر حمام سرامیک حوضچه با سایز 585 * 455 * 850 میلی متر</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-005</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12507709\",\"productName\":\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u0645\\u0639\\u0627\\u0635\\u0631 \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9 \\u062d\\u0648\\u0636\\u0686\\u0647 \\u0628\\u0627 \\u0633\\u0627\\u06cc\\u0632 585 * 455 * 850 \\u0645\\u06cc\\u0644\\u06cc \\u0645\\u062a\\u0631\",\"productInfo\":[[\"\\u0631\\u0646\\u06af\",\"\\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f \\u0648 \\u0642\\u0627\\u0628\\u0644 \\u062a\\u0646\\u0638\\u06cc\\u0645\"],[\"\\u0646\\u0627\\u0645 \\u0645\\u062d\\u0635\\u0648\\u0644\",\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u0645\\u0639\\u0627\\u0635\\u0631\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc26157675-contemporary_bathroom_pedestal_basins_ceramic_sink_basin_with_size_585_455_850mm.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین حوضچه سینک دستشویی سبک اروپایی حوضه کلاسیک پایه برای حمام کارخانه" href="/sale-12507787-european-style-bathroom-sink-basin-classic-pedestal-basin-for-bathroom.html"><img alt="چین حوضچه سینک دستشویی سبک اروپایی حوضه کلاسیک پایه برای حمام کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26157853-european_style_bathroom_sink_basin_classic_pedestal_basin_for_bathroom.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین حوضچه سینک دستشویی سبک اروپایی حوضه کلاسیک پایه برای حمام کارخانه" href="/sale-12507787-european-style-bathroom-sink-basin-classic-pedestal-basin-for-bathroom.html"><img alt="چین حوضچه سینک دستشویی سبک اروپایی حوضه کلاسیک پایه برای حمام کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26157854-european_style_bathroom_sink_basin_classic_pedestal_basin_for_bathroom.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین حوضچه سینک دستشویی سبک اروپایی حوضه کلاسیک پایه برای حمام کارخانه" href="/sale-12507787-european-style-bathroom-sink-basin-classic-pedestal-basin-for-bathroom.html">حوضچه سینک دستشویی سبک اروپایی حوضه کلاسیک پایه برای حمام</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-006</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12507787\",\"productName\":\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0686\\u0647 \\u0633\\u06cc\\u0646\\u06a9 \\u062f\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648\\u06cc\\u06cc \\u0633\\u0628\\u06a9 \\u0627\\u0631\\u0648\\u067e\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u06a9\\u0644\\u0627\\u0633\\u06cc\\u06a9 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645\",\"productInfo\":[[\"\\u0645\\u0648\\u0627\\u062f\",\"\\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9\"],[\"\\u062a\\u0627\\u06cc\\u067e \\u06a9\\u0646\\u06cc\\u062f\",\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0634\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648\\u06cc \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc26157853-european_style_bathroom_sink_basin_classic_pedestal_basin_for_bathroom.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین حوضه شستشوی پایه پایه براق بالا / حوضچه سفید پایه پایه اندازه استاندارد کارخانه" href="/sale-12507855-high-gloss-pedestal-wash-hand-basin-white-pedestal-basin-standard-size.html"><img alt="چین حوضه شستشوی پایه پایه براق بالا / حوضچه سفید پایه پایه اندازه استاندارد کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26158178-high_gloss_pedestal_wash_hand_basin_white_pedestal_basin_standard_size.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین حوضه شستشوی پایه پایه براق بالا / حوضچه سفید پایه پایه اندازه استاندارد کارخانه" href="/sale-12507855-high-gloss-pedestal-wash-hand-basin-white-pedestal-basin-standard-size.html"><img alt="چین حوضه شستشوی پایه پایه براق بالا / حوضچه سفید پایه پایه اندازه استاندارد کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26158179-high_gloss_pedestal_wash_hand_basin_white_pedestal_basin_standard_size.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین حوضه شستشوی پایه پایه براق بالا / حوضچه سفید پایه پایه اندازه استاندارد کارخانه" href="/sale-12507855-high-gloss-pedestal-wash-hand-basin-white-pedestal-basin-standard-size.html">حوضه شستشوی پایه پایه براق بالا / حوضچه سفید پایه پایه اندازه استاندارد</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-008A</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12507855\",\"productName\":\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0634\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648\\u06cc \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0628\\u0631\\u0627\\u0642 \\u0628\\u0627\\u0644\\u0627 \\/ \\u062d\\u0648\\u0636\\u0686\\u0647 \\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0631\\u062f\",\"productInfo\":[[\"\\u0646\\u0627\\u0645 \\u0645\\u062d\\u0635\\u0648\\u0644\",\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0647\\u0646\\u0631 \\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9\\u06cc\"],[\"\\u0646\\u0648\\u0639 \\u0646\\u0635\\u0628\",\"\\u067e\\u06cc\\u0634\\u062e\\u0648\\u0627\\u0646\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc26158178-high_gloss_pedestal_wash_hand_basin_white_pedestal_basin_standard_size.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین دستشویی حمام دستشویی دستشویی پایه ساختار فشرده سرامیک سینک گواهینامه CE کارخانه" href="/sale-12507937-hand-wash-bathroom-pedestal-basins-compact-structure-ceramic-sink-ce-certification.html"><img alt="چین دستشویی حمام دستشویی دستشویی پایه ساختار فشرده سرامیک سینک گواهینامه CE کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26158437-hand_wash_bathroom_pedestal_basins_compact_structure_ceramic_sink_ce_certification.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین دستشویی حمام دستشویی دستشویی پایه ساختار فشرده سرامیک سینک گواهینامه CE کارخانه" href="/sale-12507937-hand-wash-bathroom-pedestal-basins-compact-structure-ceramic-sink-ce-certification.html"><img alt="چین دستشویی حمام دستشویی دستشویی پایه ساختار فشرده سرامیک سینک گواهینامه CE کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26158438-hand_wash_bathroom_pedestal_basins_compact_structure_ceramic_sink_ce_certification.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین دستشویی حمام دستشویی دستشویی پایه ساختار فشرده سرامیک سینک گواهینامه CE کارخانه" href="/sale-12507937-hand-wash-bathroom-pedestal-basins-compact-structure-ceramic-sink-ce-certification.html">دستشویی حمام دستشویی دستشویی پایه ساختار فشرده سرامیک سینک گواهینامه CE</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-008B</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12507937\",\"productName\":\"\\u062f\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648\\u06cc\\u06cc \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u062f\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648\\u06cc\\u06cc \\u062f\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648\\u06cc\\u06cc \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0641\\u0634\\u0631\\u062f\\u0647 \\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9 \\u0633\\u06cc\\u0646\\u06a9 \\u06af\\u0648\\u0627\\u0647\\u06cc\\u0646\\u0627\\u0645\\u0647 CE\",\"productInfo\":[[\"\\u0646\\u0627\\u0645 \\u0645\\u062d\\u0635\\u0648\\u0644\",\"\\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645\"],[\"\\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647\",\"\\u0634\\u0633\\u062a\\u0646 \\u062f\\u0633\\u062a\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc26158437-hand_wash_bathroom_pedestal_basins_compact_structure_ceramic_sink_ce_certification.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین حمام مستطیل شکل حمام پایه پایه خود تمیز کردن رنگ سفید لعاب کارخانه" href="/sale-12508026-rectangular-shape-bathroom-pedestal-basins-self-cleaning-glazed-white-color.html"><img alt="چین حمام مستطیل شکل حمام پایه پایه خود تمیز کردن رنگ سفید لعاب کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26158857-rectangular_shape_bathroom_pedestal_basins_self_cleaning_glazed_white_color.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین حمام مستطیل شکل حمام پایه پایه خود تمیز کردن رنگ سفید لعاب کارخانه" href="/sale-12508026-rectangular-shape-bathroom-pedestal-basins-self-cleaning-glazed-white-color.html"><img alt="چین حمام مستطیل شکل حمام پایه پایه خود تمیز کردن رنگ سفید لعاب کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26158858-rectangular_shape_bathroom_pedestal_basins_self_cleaning_glazed_white_color.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین حمام مستطیل شکل حمام پایه پایه خود تمیز کردن رنگ سفید لعاب کارخانه" href="/sale-12508026-rectangular-shape-bathroom-pedestal-basins-self-cleaning-glazed-white-color.html">حمام مستطیل شکل حمام پایه پایه خود تمیز کردن رنگ سفید لعاب</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-009</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12508026\",\"productName\":\"\\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u0645\\u0633\\u062a\\u0637\\u06cc\\u0644 \\u0634\\u06a9\\u0644 \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u062e\\u0648\\u062f \\u062a\\u0645\\u06cc\\u0632 \\u06a9\\u0631\\u062f\\u0646 \\u0631\\u0646\\u06af \\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f \\u0644\\u0639\\u0627\\u0628\",\"productInfo\":[[\"\\u0646\\u0627\\u0645 \\u0645\\u062d\\u0635\\u0648\\u0644\",\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647\"],[\"\\u0631\\u0646\\u06af\",\"\\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f \\u0648 \\u0642\\u0627\\u0628\\u0644 \\u062a\\u0646\\u0638\\u06cc\\u0645\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc26158857-rectangular_shape_bathroom_pedestal_basins_self_cleaning_glazed_white_color.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین حوضه پایه حمام سرامیکی لعابدار برای دست شویی توالت ISO9001 کارخانه" href="/sale-12419855-glazed-ceramic-bathroom-pedestal-basins-for-toilet-hand-washing-iso9001.html"><img alt="چین حوضه پایه حمام سرامیکی لعابدار برای دست شویی توالت ISO9001 کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc25705016-glazed_ceramic_bathroom_pedestal_basins_for_toilet_hand_washing_iso9001.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین حوضه پایه حمام سرامیکی لعابدار برای دست شویی توالت ISO9001 کارخانه" href="/sale-12419855-glazed-ceramic-bathroom-pedestal-basins-for-toilet-hand-washing-iso9001.html"><img alt="چین حوضه پایه حمام سرامیکی لعابدار برای دست شویی توالت ISO9001 کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc25705017-glazed_ceramic_bathroom_pedestal_basins_for_toilet_hand_washing_iso9001.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین حوضه پایه حمام سرامیکی لعابدار برای دست شویی توالت ISO9001 کارخانه" href="/sale-12419855-glazed-ceramic-bathroom-pedestal-basins-for-toilet-hand-washing-iso9001.html">حوضه پایه حمام سرامیکی لعابدار برای دست شویی توالت ISO9001</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-002</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12419855\",\"productName\":\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u0644\\u0639\\u0627\\u0628\\u062f\\u0627\\u0631 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0633\\u062a \\u0634\\u0648\\u06cc\\u06cc \\u062a\\u0648\\u0627\\u0644\\u062a ISO9001\",\"productInfo\":[[\"\\u0646\\u0627\\u0645 \\u0645\\u062d\\u0635\\u0648\\u0644\",\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647\"],[\"\\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647\",\"505 * 505 * 850mm\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc25705016-glazed_ceramic_bathroom_pedestal_basins_for_toilet_hand_washing_iso9001.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین طراحی مدرن حوضه پایه مخصوص حمام رنگ سفید با ساختار فشرده کارخانه" href="/sale-12419715-modern-design-bathroom-pedestal-basins-white-color-with-compact-structure.html"><img alt="چین طراحی مدرن حوضه پایه مخصوص حمام رنگ سفید با ساختار فشرده کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc25704427-modern_design_bathroom_pedestal_basins_white_color_with_compact_structure.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین طراحی مدرن حوضه پایه مخصوص حمام رنگ سفید با ساختار فشرده کارخانه" href="/sale-12419715-modern-design-bathroom-pedestal-basins-white-color-with-compact-structure.html"><img alt="چین طراحی مدرن حوضه پایه مخصوص حمام رنگ سفید با ساختار فشرده کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc25704428-modern_design_bathroom_pedestal_basins_white_color_with_compact_structure.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین طراحی مدرن حوضه پایه مخصوص حمام رنگ سفید با ساختار فشرده کارخانه" href="/sale-12419715-modern-design-bathroom-pedestal-basins-white-color-with-compact-structure.html">طراحی مدرن حوضه پایه مخصوص حمام رنگ سفید با ساختار فشرده</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-001</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12419715\",\"productName\":\"\\u0637\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc \\u0645\\u062f\\u0631\\u0646 \\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u0645\\u062e\\u0635\\u0648\\u0635 \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u0631\\u0646\\u06af \\u0633\\u0641\\u06cc\\u062f \\u0628\\u0627 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0641\\u0634\\u0631\\u062f\\u0647\",\"productInfo\":[[\"\\u0646\\u0627\\u0645 \\u0645\\u062d\\u0635\\u0648\\u0644\",\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647\"],[\"\\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647\",\"580 * 550 * 860mm\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc25704427-modern_design_bathroom_pedestal_basins_white_color_with_compact_structure.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین حمام شیشه ای پایه حمام تجاری مواد سرامیکی جهت تمیز کردن دست کارخانه" href="/sale-12508247-commercial-fashionable-bathroom-pedestal-basins-ceramic-material-for-hand-cleaning.html"><img alt="چین حمام شیشه ای پایه حمام تجاری مواد سرامیکی جهت تمیز کردن دست کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26159649-commercial_fashionable_bathroom_pedestal_basins_ceramic_material_for_hand_cleaning.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین حمام شیشه ای پایه حمام تجاری مواد سرامیکی جهت تمیز کردن دست کارخانه" href="/sale-12508247-commercial-fashionable-bathroom-pedestal-basins-ceramic-material-for-hand-cleaning.html"><img alt="چین حمام شیشه ای پایه حمام تجاری مواد سرامیکی جهت تمیز کردن دست کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc26159657-commercial_fashionable_bathroom_pedestal_basins_ceramic_material_for_hand_cleaning.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین حمام شیشه ای پایه حمام تجاری مواد سرامیکی جهت تمیز کردن دست کارخانه" href="/sale-12508247-commercial-fashionable-bathroom-pedestal-basins-ceramic-material-for-hand-cleaning.html">حمام شیشه ای پایه حمام تجاری مواد سرامیکی جهت تمیز کردن دست</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SP-010</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12508247\",\"productName\":\"\\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u0634\\u06cc\\u0634\\u0647 \\u0627\\u06cc \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u062a\\u062c\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0645\\u0648\\u0627\\u062f \\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u062c\\u0647\\u062a \\u062a\\u0645\\u06cc\\u0632 \\u06a9\\u0631\\u062f\\u0646 \\u062f\\u0633\\u062a\",\"productInfo\":[[\"\\u0646\\u0627\\u0645 \\u0645\\u062d\\u0635\\u0648\\u0644\",\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0647 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647\"],[\"\\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647\",\"540 * 400 * 840mm\"]],\"subject\":\"File not found.\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc26159649-commercial_fashionable_bathroom_pedestal_basins_ceramic_material_for_hand_cleaning.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین واشر هند حوض پایه حمام سینک، حوض پایه حصار سرامیک کارخانه" href="/sale-11122210-wash-india-sink-bathroom-pedestal-basins-ceramic-vanity-pedestal-basin.html"><img alt="چین واشر هند حوض پایه حمام سینک، حوض پایه حصار سرامیک کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc20690134-wash_india_sink_bathroom_pedestal_basins_ceramic_vanity_pedestal_basin.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین واشر هند حوض پایه حمام سینک، حوض پایه حصار سرامیک کارخانه" href="/sale-11122210-wash-india-sink-bathroom-pedestal-basins-ceramic-vanity-pedestal-basin.html"><img alt="چین واشر هند حوض پایه حمام سینک، حوض پایه حصار سرامیک کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc20690133-wash_india_sink_bathroom_pedestal_basins_ceramic_vanity_pedestal_basin.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین واشر هند حوض پایه حمام سینک، حوض پایه حصار سرامیک کارخانه" href="/sale-11122210-wash-india-sink-bathroom-pedestal-basins-ceramic-vanity-pedestal-basin.html">واشر هند حوض پایه حمام سینک، حوض پایه حصار سرامیک</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SWC4941</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"11122210\",\"productName\":\"\\u0648\\u0627\\u0634\\u0631 \\u0647\\u0646\\u062f \\u062d\\u0648\\u0636 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u062d\\u0645\\u0627\\u0645 \\u0633\\u06cc\\u0646\\u06a9\\u060c \\u062d\\u0648\\u0636 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647 \\u062d\\u0635\\u0627\\u0631 \\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9\",\"productInfo\":[[\"\\u0646\\u0627\\u0645 \\u0645\\u062d\\u0635\\u0648\\u0644\",\"\\u0633\\u06cc\\u0646\\u06a9 \\u0638\\u0631\\u0641\\u0634\\u0648\\u06cc\\u06cc \\u0631\\u0627 \\u0628\\u0634\\u0648\\u06cc\\u06cc\\u062f\"],[\"\\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647\",\"600 * 440 * 850 \\u0645\\u06cc\\u0644\\u06cc\\u0645\\u062a\\u0631\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc20690134-wash_india_sink_bathroom_pedestal_basins_ceramic_vanity_pedestal_basin.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="چین حوضچه حوضچه حصیری بهداشتی با شستشوی سرامیک پایه کارخانه" href="/sale-11122145-sanitary-ware-free-standing-wash-basin-with-pedestal-ceramic-wash-bas.html"><img alt="چین حوضچه حوضچه حصیری بهداشتی با شستشوی سرامیک پایه کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc20689536-sanitary_ware_free_standing_wash_basin_with_pedestal_ceramic_wash_bas.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="thumb1"> <a title="چین حوضچه حوضچه حصیری بهداشتی با شستشوی سرامیک پایه کارخانه" href="/sale-11122145-sanitary-ware-free-standing-wash-basin-with-pedestal-ceramic-wash-bas.html"><img alt="چین حوضچه حوضچه حصیری بهداشتی با شستشوی سرامیک پایه کارخانه" class="lazyi" data-original="//persian.ceramic-toilet.com/photo/pc20689537-sanitary_ware_free_standing_wash_basin_with_pedestal_ceramic_wash_bas.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <div class="name"> <a title="چین حوضچه حوضچه حصیری بهداشتی با شستشوی سرامیک پایه کارخانه" href="/sale-11122145-sanitary-ware-free-standing-wash-basin-with-pedestal-ceramic-wash-bas.html">حوضچه حوضچه حصیری بهداشتی با شستشوی سرامیک پایه</a> </div> <div class="summary"> <ul> <li>Model: SWC4841</li> <li>Min: 600 عدد</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"11122145\",\"productName\":\"\\u062d\\u0648\\u0636\\u0686\\u0647 \\u062d\\u0648\\u0636\\u0686\\u0647 \\u062d\\u0635\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u0628\\u0647\\u062f\\u0627\\u0634\\u062a\\u06cc \\u0628\\u0627 \\u0634\\u0633\\u062a\\u0634\\u0648\\u06cc \\u0633\\u0631\\u0627\\u0645\\u06cc\\u06a9 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647\",\"productInfo\":[[\"\\u0646\\u0627\\u0645 \\u0645\\u062d\\u0635\\u0648\\u0644\",\"\\u062d\\u0648\\u0636 \\u067e\\u0627\\u06cc\\u0647\"],[\"\\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647\",\"580 * 510 * 850 \\u0645\\u06cc\\u0644\\u06cc\\u0645\\u062a\\u0631\"]],\"subject\":\"\",\"productImg\":\"\\/\\/persian.ceramic-toilet.com\\/photo\\/pc20689536-sanitary_ware_free_standing_wash_basin_with_pedestal_ceramic_wash_bas.jpg\"}")'>اکنون تماس بگیرید</a> </div> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="three_global_page_110"> <div class="page"> <ul class="pagination"> <li class="{ active}"><span>1</span></li> <li class="{ active}"><a href="/supplier-304000p2-bathroom-pedestal-basins">2</a></li> <li class="{ active}"><a href="/supplier-304000p3-bathroom-pedestal-basins">3</a></li> <li class="{ active}"><a href="/supplier-304000p2-bathroom-pedestal-basins">»</a></li> </div> </div><div> <div class="three_global_footer_107V2"> <div class="th-container"> <div id="footer"> <div class="footer_top"> <div class="list"> <div class="title">دسته بندی ها</div> <div class="item text-over"> <a class="footer_icon_check" title="توالت سرامیکی" href="/supplier-310000-ceramic-toilet"><i class="iconfont icon-dagou"></i>توالت سرامیکی</a> </div> <div class="item text-over"> <a class="footer_icon_check" title="نزدیک توالت توالت" href="/supplier-292608-close-coupled-toilet"><i class="iconfont icon-dagou"></i>نزدیک توالت توالت</a> </div> <div class="item text-over"> <a class="footer_icon_check" title="توالت تک قطعه" href="/supplier-292609-single-piece-toilet"><i class="iconfont icon-dagou"></i>توالت تک قطعه</a> </div> <div class="item text-over"> <a class="footer_icon_check" title="توالت توالت دیواری" href="/supplier-310001-wall-faced-toilet"><i class="iconfont icon-dagou"></i>توالت توالت دیواری</a> </div> </div> <div class="list"> <div class="title">دربارهی ما</div> <div class="item text-over"> <a href="/aboutus.html#intruduction">معرفی</a> </div> <div class="item text-over"> <a href="/aboutus.html#history">تاریخ</a> </div> <div class="item text-over"> <a href="/aboutus.html#service">سرویس</a> </div> <div class="item text-over"> <a href="/aboutus.html#team">تیم ما</a> </div> </div> <div class="list"> <div class="title">کارخانه تور</div> <div class="item text-over"> <a href="/factory.html#line">خط تولید</a> </div> <div class="item text-over"> <a href="/factory.html#oem">OEM / ODM</a> </div> <div class="item text-over"> <a href="/factory.html#rd">تحقیق و توسعه</a> </div> </div> <div class="list contact_list"> <div class="title">تماس با ما</div> <table width="100%" border="0" class="item"> <tr> <th><i class="icon comp-tt iconfont icon-gongsi00 text-zz"></i></th> <td> <span>Shanghai Sanitwell Industrial Co., Ltd.</span> </td> </tr> <tr> <th><i class="icon comp-tt iconfont icon-dizhitianchong- text-zz"></i></th> <td> <span>اتاق 2702-2703، شماره 306، Taopu Rd، شانگهای، چین 200333</span> </td> </tr> <tr> <th><i class="icon comp-tt iconfont icon-dianhua"></i></th> <td> <span>86-21-62197977</span> </td> </tr> <tr> <th><i class="icon comp-tt iconfont icon-youjian"></i></th> <td> <span>roger@sanitwell.com</span> </td> </tr> </table> </div> <div class="list sns"> <div class="title">ما را پیدا کن</div> <div class="inquiry"> <textarea name="" placeholder="پیام خود را ارسال کنید." name="message" id="inquiry_message"></textarea> <input type="text" placeholder="ایمیل شما" id="inquiry_email"> <button type="button" onclick="submitPopInquiryByParam( 'inquiry_email','inquiry_message',1 )"><span>ارسال</span></button> </div> <div> <a target="_blank" href="http://https://www.linkedin.com/company/shanghai-sanitwell-industrial-co-ltd/about/?viewAsMember=true"><i class="fa iconfont icon-social-linkedin"></i></a> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <!--sgs--> <div class="footer_down"> <div class="link"> <div class="item"> <a title="" href="/sitemap.html">نقشه سایت</a> </div> <div class="item" > <a title="" href="/privacy.html">سیاست حفظ حریم خصوصی</a> </div> <div class="item"> <a title="" href="http://m.persian.ceramic-toilet.com">سایت موبایل</a> </div> </div> <p id="copymsg" class="w copyright"> چین کیفیت خوب توالت سرامیکی تامین کننده . © 2018 - 2021 ceramic-toilet.com . All Rights Reserved. </p> </div> </div> </div> </div></div> <script type='text/javascript' src='/??/js/common.js,/js/hu-common.js,/js/lb-common.js,/js/three-common.js,/js/four-common.js,/js/seven-common.js,/js/custom-common.js,/js/lazyload.js'></script><script type="text/javascript"> (function() {var e = document.createElement('script'); e.type = 'text/javascript'; e.async = true; e.src = '/stats.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(e, s); })(); </script><noscript><img style="display:none" src="/stats.php" rel="nofollow"/></noscript> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1278176699'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s9.cnzz.com/z_stat.php%3Fid%3D1278176699%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: 784454046 --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-784454046"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-784454046'); </script></body> </html> <!-- static:2021-01-27 13:32:23 -->