ضد حوضچه بالا

ceramic art basin, غرق سرامیک سفید، حوضه هنر سرامیک.