ضد حوضچه بالا

غرق سرامیک سفید، حوضه هنر سرامیک, ceramic art basin.