توالت تک قطعه

یک توالت توالت، یک توالت واحد, single piece wc, single unit toilet.