توالت تک قطعه

یک توالت توالت، یک توالت واحد, single unit toilet, single piece wc.