نزدیک توالت توالت

توالت دو تکه ، دو قطعه wc, two piece wc, close coupled wc.