نزدیک توالت توالت

close coupled wc, two piece wc, توالت دو تکه ، دو قطعه wc.